Website Terms.

Gelieve deze algemene voorwaarden van deze website zorgvuldig door te lezen voordat u deze site gebruikt.

Laatst bijgewerkt: juli 2016

Gebruiksvoorwaarden website (“voorwaarden”)

Deze Voorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) zetten de
voorwaarden uiteen op basis waarvan u als gast of als geregistreerde gebruiker onze website
www.ve.com (onze website) mag gebruiken. Het gebruik van onze website omvat mede de
toegang, browsen of registreren tot het gebruik van onze site.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van onze website,
aangezien deze voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. Door onze site te
gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt om aan deze
Voorwaarden te voldoen.

Andere geldende voorwaarden

In aanvulling op deze Voorwaarden, zijn de volgende aanvullende voorwaarden ook van toepassing
op uw gebruik van onze site en diensten:

 • Ons Raamvoorwaarden en enige toepasselijke Commerciële Voorwaarden, die de voorwaarden
  uiteenzetten op basis waarvan wij ons Serviceaanbod aanbieden (zoals daarin omschreven).
 • Onze Privacy Policy, waarin de voorwaarden uiteen worden gezet waarop wij persoonlijke
  gegevens verwerken door die van u te verzamelen, of die u aan ons verstrekt. Door het gebruik
  van onze site stemt u in met de verwerking van deze gegevens en garandeert u dat alle door u
  verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons Cookie Beleid, waarin informatie uiteen wordt gezet over cookies op onze site.

Informatie over ons

www.ve.com is een website die wordt beheerd door Ve Interactive Benelux B.V. Wij zijn
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58149562 en hebben onze geregistreerd
kantoor aan de Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam.
Onze bedrijfswebsite verschaft informatie over: product aanbiedingen, klantondersteuning en
wereldwijde kantoor contactgegevens, achtergrond van het bedrijf, prijzen, nieuws en evenementen.
De website bevat ook downloadbare bronnen en klant-case-studies voor bedrijven die praktisch
advies willen over hoe zij hun eigen online kanaal kunnen laten groeien.
Het VePlatform biedt geïntegreerde oplossingen voor display advertenties en conversie verbetering
voor online bedrijven die nieuw klantverkeer willen genereren, meer klanten onsite willen
bezighouden en meer transacties willen converteren.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Gelieve deze
pagina van tijd tot tijd te checken om kennis te nemen van wijzigingen die wij kunnen doorvoeren.
Alle dergelijke wijzingen zijn bindend.

Wijzigingen aan onze site

Wij kunnen onze website bijwerken of de inhoud op elk moment veranderen. Houd er rekening mee,
dat de inhoud op onze website op elk moment verouderd kan zijn en dat wij geen verplichtingen
hebben deze bij te werken. Wij kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud daarop, vrij zal
zijn van fouten of omissies.

Toegang tot onze site

Wij kunnen niet garanderen dat onze site, met alle inhoud daarop, altijd beschikbaar is of dat toegang
daartoe ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is toegestaan op een tijdelijke basis. Wij
kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de gehele of een deel van de inhoud
opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen. Wij zullen jegens u niet aansprakelijk zijn als, om enige
reden, onze website niet op elk moment of niet voor een bepaalde periode beschikbaar is.
U bent verantwoordelijk voor het treffen van noodzakelijke maatregelen zodat u toegang heeft tot
onze site. U bent ook verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot
onze site via uw internetverbinding, zich bewust zijn van deze Voorwaarden en andere toepasselijke
algemene voorwaarden, en dat zij daaraan voldoen.

Uw account en wachtwoord

Wanneer u een account registreert op onze site, wordt u gevraagd informatie over uzelf te
verstrekken. Dergelijke informatie dient juist en accuraat te zijn en u dient ervoor te zorgen dat dit
up-to-date wordt gehouden.
Door onze site te gebruiken, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.
Als u ervoor kiest onze site te gebruiken en als gebruiker te registreren, zal u worden voorzien van
een identificatie-code en een wachtwoord. Er kan van u verlangd worden om nadere informatie te
overleggen als onderdeel van onze veiligheidsprocedures. U dient dergelijke informatie als
vertrouwelijk te behandelen. U dient deze informatie niet te openbaren aan een derde partij.
Wij hebben het recht om enige identificatie-code of enig wachtwoord uit te schakelen als, naar onze
redelijke mening, u niet hebt voldaan aan enige bepalingen van deze Voorwaarden.
Als u van iemand weet of vermoed dat hij uw identificatie-code of wachtwoord weet, dient u
onmiddellijk contact met ons op te nemen via e-mail: info@nl.ve.com.

Het gebruik van onze site

U kunt onze site alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op een manier dat toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving schend.
 • Op een manier die onwettig, frauduleus is, of dat een illegaal of frauduleus doel tot gevolg heeft.
 • Met het doel om op enigerlei wijze schade toe te brengen aan minderjarigen.
 • Om enig materiaal dat niet voldoet aan onze normen te verzenden, willens en wetens te
  ontvangen, uploaden, downloaden, te gebruiken of hergebruiken.
 •  Om ongevraagd of onbevoegd reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van
  soortgelijk ongevraagd materiaal (spam) te verzenden of te verschaffen.
 • Om willens en wetens data te verzenden of te uploaden van materiaal dat virusssen bevat,
  Trojaanse paarden, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware of andere
  schadelijke programma’s of soortgelijke computercode ontworpen om de werking van
  computersoftware of hardware aan te tasten.

U aanvaardt tevens:

 • Om geen deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopieëren of wederverkopen in strijd
  met de bepalingen van deze Voorwaarden.
 • Om geen toegang te verkrijgen zonder toestemming, niet te verstoren, beschadigen, of
  onderbreken enig deel van onze site; alle apparatuur of het netwerk waarop onze site is
  opgeslagen; alle software die wordt gebruikt in de levering van onze website; of enige apparatuur
  of het netwerk of de software dat eigendom is of wordt gebruikt door enige derde partij.
 • Om geen toegang te verkrijgen zonder toestemming, niet te verstoren, beschadigen, of
  onderbreken (met inbegrip van een poging van probing, scannen of testen van de kwetsbaarheid
  en controle van data of het verkeer), of het schenden van de beveiliging of authenticatie
  maatregelen van:
 • Elk deel van onze website;
 • Alle apparatuur of het netwerk waarop onze site is opgeslagen;
 • Alle software die gebruikt wordt in de ‘ provision’ van onze site; of
 • Alle apparatuur of het netwerk of software dat eigendom is of wordt gebruikt door
  een derde partij.

Interactieve diensten

In het geval wij enige interactieve dienstverlening op onze site beschikbaar stellen, inclusief zonder
beperking van blogs, chat rooms of prikborden (Interactieve dienst(en)), dan zijn wij onder geen
enkel beding verplicht deze dienstverlening te controleren, te monitoren of te beperken. Wij sluiten
onze aansprakelijkheid nadrukkelijk uit voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van
een interactieve dienst door de gebruiker in strijd met onze content normen zoals vermeld in de
volgende paragraaf (Eisen voor content), of de dienst gemodereerd wordt of niet. Wij controleren het
materiaal aangeboden via de Interactieve diensten niet en u alleen bent verantwoordelijk voor de
inhoud van uw inzendingen. Het gebruik van enige Interactieve dienst door een minderjarige is
onderworpen aan de toestemming van een ouder of voogd.

Eisen voor content

Deze Eisen voor content gelden voor al het materiaal dat u aan onze site bijdraagt (Bijdragen), en aan
alle Interactieve diensten gekoppeld daaraan. U dient te voldoen aan de letter en geest van de
navolgende normen.
Bijdragen moeten nauwkeurig zijn (wanneer zij feiten aangeven), dienen oprecht te worden
gehouden (wanneer zij meningen aangeven), en moeten voldoen aan het toebasbare recht in
Nederland en in enig land waar vanuit ze zijn geplaatst.
Bijdragen mogen:

 • Geen materiaal bevatten dat lasterlijk is jegens enig persoon.
 • Geen materiaal bevatten dat obsceen is, beledigend is, haatdragend of opruiend.
 • Geen sexueel expliciet materiaal bevatten.
 • Geen geweld bevorderen.
 • Geen discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele
  geaardheid of leeftijd bevorderen.
 • Geen inbreuk maken op enig auteursrecht, databank recht of merkn van een enig ander persoon.
 • Niet een persoon kunnen misleiden.
 • Niet in strijd zijn met enige wettelijke verplichting verschuldigd aan een derde partij, zoals een
  contractuele verplichting of een plicht van vertrouwen.
 • Geen enkele illegale activiteit promoten.
 • Geen bedreiging, misbruik of schending van andermans privacy veroorzaken, of ergernis, overlast
  of onnodige angst veroorzaken.
 • Geen enkel persoon kwellen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.
 • Niet gebruikt worden voor het imiteren van enig persoon of het verkeerd voorstellen van uw
  identiteit of aansluiting bij enig persoon.
 • Niet de indruk geven dat deze berichten afkomstig zijn van ons, indien dit niet het geval is.
 • Geen enkele onrechtmatige daad zoals (bij wijze van voorbeeld alleen) het schenden van
  auteursrechten of computer misbruik bepleiten, promoten of bevorderen.

Uploaden van content naar onze site

Wanneer u gebruik maakt van een functie die u toestaat om content te uploaden of om contact te
maken met andere gebruikers op onze site, moet u voldoen aan de Eisen voor content. U garandeert
dat elk van uw Bijdragen voldoen aan deze standaarden en dat u aansprakelijk zal zijn en ons zal
vrijwaren voor elke overtreding van deze garantie.
Alle content die u naar onze site upload zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet beperkt
in gebruik. U behoudt al uw eigendomsrechten van uw content, maar u bent verplicht ons een
beperkte licentie te verlenen om deze content te gebruiken, op te slaan, te kopieren en om deze
content ter beschikking te stellen van derden. De rechten die u ons licencieert worden beschreven in
de volgende paragraaf (Rechten die u licenceert).
Wij hebben ook het recht uw identiteit te openbaren aan een derde partij die beweert dat enige
content geplaatst of geupload door u op onze site een schending van hun rechten of van hun
privacyrecht oplevert. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk jegens een derde partij voor
enige inhoud geplaatst door u of enige andere gebruiker van onze website.
Ondanks dat wij vooraf niet alle geuploade content controleren, behouden wij het recht voor om elk
bericht dat u plaatst op onze site te verwijderen of te bewerken als, volgens onze mening, uw bericht
niet voldoet aan de Eisen voor content zoals vermeld in deze voorwaarden.
Meningen die door andere gebruikers worden geopenbaard op onze site vertegenwoordigen niet
onze meningen of waarden.
U doet afstand van al uw persoonlijkheidsrechten van alle inhoud en informatie die u verstrekt, dit
voorzover de wet dat toestaat.

Rechten die u licenceert

Wanneer u content upload of post op onze website, verleent u ons een eeuwigdurende, wereldwijde,
niet-exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare licentie voor het gebruik, verveelvoudigen, verspreiden,
aanpassen en maken van afgeleide werken, tonen en het uitvoeren van uw content. Wij reserveren
het recht om uw content te gebruiken voor reclame en promotionele doeleinden en om uw inhoud
aan derden te verstrekken. U erkent dat uw content op websites en reclame-netwerken van onze
distributiepartners en derde partij serviceproviders kan worden geplaatst.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet
beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, foto’s en afbeeldingen, audiofragmenten,
digitale bestanden, gegevenscompilaties, hulpmiddelen en software) op onze website, en van het
materiaal dat op de site is gepubliceerd, met uitzondering van uw content Bijdrage. Niets in deze
voorwaarden draagt aan u over of wijst aan u toe enig van onze intellectuele eigendomsrechten in
onze technologie, producten, diensten of onze site. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.
Middels deze voorwaarden wordt aan u geen licentie verstrekt. Onze merken mogen niet op elke
manier worden gebruikt behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze voorwaarden of met onze
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
U mag één kopie afdrukken, en u mag fragmenten dowloaden van enkele pagina(s) van onze site voor
eigen gebruik en u mag onze inhoud op onze site onder de aandacht brengen van anderen binnen uw
organisatie. U mag de papieren- of digitale kopie van het materiaal dat u heeft afgedrukt of heeft
gedownload niet aanpassen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of enige
afbeelding afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken. Als u wel een onderdeel van onze
website afdrukt, print of download in strijd met deze bepalingen, dan zal uw recht om deze site te
gebruiken onmiddellijk worden gestaakt en moet u, naar ons goeddunken, alle kopieën van het
materiaal dat u heeft gemaakt retourneren of vernietigen.
Voor het vermijden van twijfel: u mag geen gebruik maken van datamining, robots of vergelijkbare
data verzameling of extractie hulpmiddelen om substantiële delen van onze site te extraheren voor
hergebruik. Noch mag u uw eigen database maken en/of publiceren die substantiele delen van onze
site bevat zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Zowel onze status (en die van
geidentificeerde bijdragers) als auteurs van de content op onze site moet altijd worden erkend. U mag
geen enkel deel van de content van onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een
licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers.
U vrijwaart ons tegen enig verlies, schade, kosten, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) of
andere vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk van bovenstaande garanties waaraan u zich heft
verbonden.

Geen vertrouwen op informatie

De content van onze site is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies
waarop u kan vertrouwen. U dient advies van een expert of specialist in te winnen voordat u enige
actie onderneemt, of zich daarvan onthoudt, op basis van de content op onze website.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om informatie op onze site te actualiseren, garanderen of
claimen wij niet, uitdrukkelijk noch impliciet, dat de content van onze site accuraat, compleet of
actueel is.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor dood of persoonlijk letsel
veroorzaakt door nalatigheid, opzet of grove schuld, of enige andere aansprakelijkheid die niet onder
Nederlands recht kan worden uitgesloten of beperkt.
Wij sluiten alle voorwaarden, garanties, vertegenwoordigingen en andere bepalingen, die expliciet of
impliciet gelden voor onze site of voor enige content daarop uit, voorzover dit door de wet wordt
toegestaan.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van een gebruiker, hetzij ontstaan door uit
overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of
anderzijds, zelfs als deze viel te verwachten, als het gevolg van of in verband met het gebruik van, of
onmogelijkheid tot gebruik van, onze site; of gebruik van of vertrouwen op enige content
weergegeven op onze site.
Let op: In het bijzonder, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van winst, omzet, business of
inkomsten; de onderbreking van bedrijfsvoering, verlies van verwachte besparingen; misgelopen
mogelijkheden; goodwill of reputatie; of enig indirecte of gevolgschade, kosten, uitgaven, schade of
andere claims (veroorzaakt door onze nalatigheid, ondergeschikten, agenten of anderszins) ontstaan
door ons in connectie met de content die afkomstig is van u.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, distributed denialof-
service aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur,
computerprogramma’s, gegevens of andere merkgebonden materiaal kan infecteren door uw gebruik
van onze site of door het downloaden van enige content van onze site, of door een website
gekoppeld daaraan.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de content van websites die aan onze site zijn
gekoppeld. Dergelijke links moeten niet geïnterpreteerd worden als zijnde goedgekeurd door ons. Wij
zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade dat door uw gebruik kan ontstaan.
Uw aanvaarding van deze Voorwaarden fungeert ook als ontheffing van ons en van onze
dochterondernemingen (en al hun functionarissen, bestuurders, agenten en werknemers) van enige
aansprakelijkheid van enige claims, verlies, schade (beiden direct en indirect, inclusief winstderving,
goodwill en zakelijke mogelijkheden), die voortvloeien uit of op een manier verbonden zijn met uw
gebruik van onze site.

Vrijwaring

U vrijwaart ons (en aan ons gelieerde maatschappeijen, partners, co-branders, respectievelijk
directeuren, functionarissen en werknemers) en zal ons schadeloosstellen van en tegen alle verlies,
schade, kosten, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten), of andere vorderingen uit hoofde van
enige schending door u van één van de Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om, op onze
kosten, exclusief de verdediging en controle op ons te nemen van alle zaken of geschillen die ander
het onderwerp zouden zijn van vrijwaring door u.

Veiligheid

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van uw account en
wachtwoord. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik of
enige andere inbreuk van de beveiliging.
Wij garanderen niet dat onze site veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn. U bent verantwoordelijk
voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang
te krijgen tot onze site. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.
U dient zich geen ongeautoriseerde toegang te verschaffen tot onze site te verkrijgen, de server
waarop onze site is opgeslagen, of enige server, computer of database die is verbonden met onze site.
U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service
aanval. Bij overtreding van deze bepaling begaat u een strafbaar feit onder het Wetboek van
Strafrecht. Wij zullen melding maken van een dergelijk overtreding bij de relevante autoriteiten en
wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen te openbaren. In het geval
er sprake is van een dergelijke schending zal uw recht op het gebruik van onze site direct worden
gestaakt.
Voor onze eigen operationele doeleinden, kunnen wij een back-up maken van de gegevens op onze
servers. Wij zijn in geen enkel geval verplicht dit te doen op grond van deze Voorwaarden. Het is uw
eigen verantwoordelijkheid om een back-up van bestanden en gegevens te maken. In geen enkel
geval zijn wij verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook voor het verlies van uw bestanden
of gegevens.
Elk verlies veroorzaakt of opgelopen door het verzenden van informatie zal uitsluitend en alleen door
u worden gedragen. In geen enkel geval zullen dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk door ons
worden gedragen.

Links naar onze website

U mag een link naar onze home-pagina maken, mits u dit doet op een eerlijke en legale manier
waarbij onze reputatie niet beschadigd wordt of daarvan wordt geprofiteerd. U mag geen link maken
op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging suggereert terwijl daarvan
geen sprake is. U mag geen link naar onze site instellen op websites die niet bij u in bezit zijn. Onze
site mag niet worden geframed op enige andere site, noch mag u een link creëren naar enig deel van
onze site anders dan onze home-pagina. Wij behouden het recht voor om toestemming tot het
plaatsen van links, zonder voorafgaande kennisgeving, weer in te trekken. De website waarop u een
link plaatst moet in alle opzichten voldoen aan de Eisen voor content zoals uiteengezet in deze
Voorwaarden. Als u gebruik wenst te maken van content van onze site anders dan hierboven
uiteengezet, neem dan contact op met info@nl.ve.com.

LINKS VAN DERDEN EN BRONNEN OP ONZE SITE

Wij hebben geen controle over, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor-, en geven geen garanties
voor links en bronnen geplaatst op onze website door derden. Waar onze site links naar andere sites
en bronnen van derden verschaft, voorzien deze links u slechts van informatie.

Opschorting en beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of er sprake is van een
schending van deze Voorwaarden middels het gebruik van onze site. Als er een schending van deze
Voorwaarden heeft plaatsgevonden, kunnen wij maatregelen nemen die wij daarvoor geschikt
achten.

Niet-naleving vormt een materiele schending van deze Voorwaarden op basis waarvan u bent
toegestaan onze site te gebruiken, en kan leiden tot het nemen van alle of één van de volgende
acties:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of definitieve intrekking van uw recht op het gebruik van onze site.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of definitieve verwijdering van materiaal of materiaal dat is geupload
  door u op onze site.
 • Afgifte van een waarschuwing aan u.
 • Gerechtelijke stappen tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van vrijwaring
  (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg
  van de schending.
 • Verdere gerechtelijke stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wethandhavingsinstanties wanneer wij dat
  redelijkerwijs noodzakelijk achten.
  Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen in reactie op schendingen van
  deze Voorwaarden. De reacties die zijn beschreven in deze Voorwaarden zijn niet beperkt, en wij
  kunnen elke andere actie in werking stellen die wij redelijkerwijs geschikt achten.

Electronische communicatie

Voor contractuele doeleinden stemt u in met het ontvangen van elektronische mededelingen en u
gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere
mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan elke wettelijke verplichting dat
dergelijke mededelingen schriftelijk zijn. Voor elk e-mailbericht verzonden in verband met uw gebruik
van onze site, erkent en aanvaard u dat de geadresseerde heeft ingestemd met het ontvangen van
dergelijke communicatie en dat u niet zal deelnemen aan het verzenden van ongevraagde e-mails.

Diversen

U gaat akkoord ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasbare wetten, statuten en verordeningen
betreffende uw gebruik van onze site.
In elke actie of procudere om rechten af te dwingen onder deze Voorwaarden is de winnende partij
gerechtigd om kosten en juridische kosten terug te krijgen.
Als enig onderdeel van deze Voorwaarden niet uitvoerbaar is (met inbegrip van enige bepaling waarin
wij onze aansprakelijkheid uitsluiten) wordt de afdwingbaarheid van de andere delen van deze
Voorwaarden niet aangetast en blijven deze van kracht.
Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het
onderwerp dat hierin wordt besproken. Deze voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten,
regelingen, verbintenissen of voorstellen, geschreven of mondeling, tussen ons met betrekking tot
dergelijke zaken of verklaringen van u door enig persoon, inclusief (zonder beperking), werknemers of
agenten. Behoudens opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor verklaringen die onjuist of
misleidend zijn.
Wij mogen de rechten en/of verplichtingen uit deze Voorwaarden overdragen of uitbesteden.
Een verklaring van afstand van recht door ons, of het niet uitoefenen of afdwingen van rechten uit
deze Voorwaarden, wordt niet geacht te zijn of opgevat te worden als een verklaring van afstand van
recht voor de toekomst voor welke van deze Voorwaarden dan ook, noch zullen onze rechten worden
aangetast ten aanzien van eventuele daaropvolgende schending van de Voorwaarden.
Alle rechten en rechtsmiddelen vervat in deze Voorwaarden staan op zich, zijn afzonderlijk en zijn te
combineren en geen handelen of nalaten door ons zal ervoor zorgen dat ons enig recht da tons
tokeomt op grond van de wet wordt ontnomen of dat dit wordt uitgesloten.
Niemand anders dan de partij bij deze Voorwaarden heeft het recht om elk van deze voorwaarden af
te dwingen.
Niets in deze Voorwaarden beschrijft een partnerschap, agentschap of een joint venture tussen
partijen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden, het onderwerp en het ontstaan daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
U en wij komen onherroepelijk overeen dat de rechter in het arrondissement Amsterdam de nonexclusieve rechtsmacht heeft met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit of in verband
staan met deze Voorwaarden, het onderwerp of het onstaan daarvan (met inbegrip van nietcontractuele
geschillen en vorderingen).

Merken

Het Ve Woordmerk (Merk nummer UK00003068669) en het Ve logo (Merk nummer UK00003068671)
zijn geregistreerde merken van Ve Global UK Limited in het Verenigd Koningkrijk.

Neem contact met ons op

Om contact met ons op te nemen, stuur een e-mail naar info@nl.ve.com.

Bedankt voor het bezoeken van onze site.