Polityka Prywatności.

Wstęp

Ve Global UK Limited („Ve” lub „my”) jest spółką technologiczną z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która dostarcza rozwiązania reklamowe i marketingowe („Usługi”) na rzecz licznej grupy klientów, którzy prowadzą działalność internetową („Klienci”).

W celu świadczenia naszych usług kontaktujemy się osobiście z większością naszych Klientów. Nasze Usługi udostępniamy również niektórym powiązanym sieciom partnerów, którzy dostarczają nasze Usługi swoim klientom. W niniejszej Polityce Prywatności termin „Klienci” obejmuje również klientów naszych partnerów.

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii prywatności i jej ochrony w Internecie. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane osobowe otrzymane przez nas lub zebrane zgodnie z procedurami opisanymi w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

Gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe użytkowników końcowych odwiedzających witryny Klientów: podczas wizyty użytkowników w witrynach naszych Klientów lub korzystania z aplikacji mobilnych czy usług (w tym usług świadczonych w ramach naszych sieci powiązanych) („Witryny Klientów”) zbieramy i przetwarzamy dane osobowe takich użytkowników. Informacje takie wykorzystujemy w celu lepszego poznania naszych użytkowników oraz reklamowania czy też promowania produktów i usług naszych Klientów takim użytkownikomUżytkownicy, którzy nie chcą wyrazić zgody na takie przetwarzanie powinni zapoznać się z punktem Odmowa zgody. Użytkownicy mogli zostać przekierowani do niniejszego dokumentu, ponieważ odwiedzili Witrynę Klienta; oraz
 • Dane Klientów i innych odwiedzających naszą witrynę: zbieramy i przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych Klientów, którzy korzystają z naszych Usług oraz innych osób odwiedzających witryn https://www.ve.com (“Nasza Witryna”).

Niniejsza Polityka Prywatności składa się z trzech części:

Niniejsza Polityka Prywatności:

 • opisuje rodzaje danych osobowych użytkowników, jakie Ve przetwarza oraz sposób, w jaki użytkownik może zażądać usunięcia, aktualizacji i/lub przekazania takich danych i/lub udostępnienia ich użytkownikowi;
 • ma ona na celu ułatwienie użytkownikom podejmowanie przemyślanych decyzji w przypadku korzystania z Witryn Klientów i/lub Naszej Witryny. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności oraz z naszymi Warunkami Korzystania z Witryn Internetowych; oraz
 • obowiązuje w przypadku wykorzystywania danych osobowych użytkowników zebranych przez Ve. Nie ma zastosowania wobec danych osobowych zebranych w trakcie kontaktów użytkowników z Klientami i/lub osobami trzecimi, chyba że takie dane osobowe zostały udostępnione Ve w okolicznościach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Odmowa udzielenia zgody?

Użytkownicy, którzy odwiedzili jedną lub kilka Witryn Klientów i nie chcą wyrazić zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Ve oraz na wyświetlanie im spersonalizowanych reklam w momencie odwiedzin witryn i platform osób trzecich powinni zapoznać się z punktem Jak odmówić udzielenia zgody na wykorzystywane danych osobowych użytkownika.


O nas

Ve Global UK Limited to spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 10706696, z siedzibą pod adresem: 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kiedy Ve otrzymuje dane osobowe użytkowników w wyniku ich odwiedzin w Witrynach Klientów Ve indywidualnie lub wspólnie z Klientami występuje w charakterze administratora danych (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych UE) i odpowiada za zbieranie i przetwarzanie takich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.

W przypadku, gdy Ve zbiera dane osobowe pracowników Klientów oraz innych osób odwiedzających Naszą Witrynę Ve działa w charakterze administratora danych i odpowiada za gromadzenie oraz przetwarzanie takich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności.


Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą wykonać swoje prawa opisane w niniejszej Polityce Prywatności prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Ve, 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR | Email: privacy@ve.com.


Część I – Informacja dla użytkowników końcowych odwiedzających Witryny Klientów

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i w jaki sposób?

Zbieramy następujące kategorie danych osobowych użytkowników:

 • adresy email i/lub numery telefonu, jeżeli zostały dobrowolnie podane przez użytkownika w Witrynie Klienta (np. w celu zakupu produktu lub usługi, zarejestrowania się jako użytkownik lub subskrypcji komunikacji marketingowej) ("Dane Kontaktowe");
 • dane dotyczące stron internetowych przeglądanych przez użytkowników, gromadzone przy pomocy plików cookie, sygnalizatorów sieci web (web beacons), znaczników pikselowych i podobnych technologii zainstalowanych w Witrynach Klientów lub przy pomocy wiadomości email wysyłanych przez Ve w imieniu Klientów („Dane Behawioralne”), obejmujące:
  • adres IP (Internet Protocol); adres URL strony odsyłającej, gdzie użytkownik rozpoczął sesję; oraz informacje na temat urządzenia użytkownika, np. typu (tzn. telefon komórkowy lub tablet), marki, modelu, nazwy i wersji systemu operacyjnego, nazwy przeglądarki, wersji, języka oraz protokołu, a także na temat niepowtarzalnych numerów przypisanych urządzeniu (np. IDFA dla iPhone, Google adID dla Androida).
  • informacje na temat stron odwiedzanych w ramach Witryn Klientów oraz aktywności w Witrynach Klientów (np. przeglądanych lub zakupionych produktów, w tym informacje na temat dokonanych zakupów oraz godziny i długości wizyt na stronach Witryny Klientów), informacje na temat aktywności na stronie (np. przewijanie, kliknięcia oraz przeciąganie myszką) a także sposobów opuszczania stron;
  • dane geolokalizacyjne (np. kod pocztowy) na podstawie adresu IP użytkownika; oraz
  • zdarzenia związane z reklamami wyświetlanymi użytkownikowi, np. liczba wyświetlonych reklam oraz czy użytkownik kliknął na reklamę; oraz
 • adres korespondencyjny, wiek i/lub data urodzenia, płeć, stan cywilny, liczba dzieci, narodowość i/lub kraj albo miasto zamieszkania, numer telefonu oraz imię, jeżeli zostaną podane przez użytkownika w Witrynie Klienta („Dane Profilowe”).

Więcej informacji na temat technologii używanych przez nas w celu zbierania Danych Behawioralnych można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

Dane Behawioralne możemy również otrzymywać od partnerów zewnętrznych oraz im je udostępniać (przy pomocy „synchronizacji plików cookie" lub podobnych technologii). Danych Kontaktowych lub Danych Profilowych użytkowników nie udostępniamy dla celów handlowych osobom trzecim spoza grupy Ve.

Możemy również otrzymywać dane osobowe użytkowników (w tym Dane Behawioralne i Dane Profilowe) od innych spółek z grupy Ve w celu umożliwienia nam świadczenia i ulepszania naszych Usług. Lista spółek z grupy znajduje się tutaj.

Nie zbieramy żadnych danych wrażliwych od użytkowników (np. dane dotyczące stanu zdrowia czy wyznania). Pomimo że jesteśmy w stanie wydedukować niektóre informacje na temat użytkownika, np. informacje na temat wyznania, na podstawie niektórych Danych Behawioralnych, jakie zbieramy, nie tworzymy ani nie wykorzystujemy segmentów, które wykorzystują takie wrażliwe dane osobowe dla celów internetowej reklamy behawioralnej.


W jakim celu wykorzystujemy zbierane dane?

Główne cele, w jakich zbieramy dane osobowe użytkowników to: (a) pomaganie naszym Klientom we wprowadzaniu na rynek i sprzedaży ich produktów i usług w sposób bardziej skuteczny i/lub sprawny oraz (b) personalizowanie treści udostępnianych użytkownikowi. Możemy to zapewnić wykorzystując zebrane przez nas informacje (w tym Dane Behawioralne), na podstawie których określamy preferencje, zainteresowania i zachowania użytkowników.

Ve gromadzi wszystkie dane zebrane z Witryn Klientów i wykorzystuje je na rzecz swoich Klientów. Na przykład:

 • jeżeli Ve zgromadzi dane osobowe użytkownika odwiedzającego Witrynę Klienta A, takie dane osobowe mogą być wykorzystane w celu wyświetlenia temu użytkownikowi reklamy produktów dostępnych w Witrynie Klienta B podczas wizyty w witrynie zewnętrznej.
 • jeżeli Ve zgromadzi dane osobowe użytkownika odwiedzającego Witrynę Klienta A, który następnie odwiedzi Witrynę Klienta B i udzieli Klientowi B zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych, Ve może wykorzystać dane zebrane w Witrynie Klienta A w celu personalizacji komunikacji marketingowej wysyłanej użytkownikowi od Klienta B.

Poniżej opisano cele przetwarzania danych osobowych użytkowników:

Dostarczanie reklam w oparciu o zainteresowania.

Wiedzę na temat preferencji, zainteresowań i zachowań użytkowników wykorzystujemy w celu dostarczania im spersonalizowanych reklam produktów i usług naszych Klientów, kiedy odwiedzają witryny i platformy zewnętrzne. Oznacza to, że użytkownikowi wyświetlać się będą reklamy produktów i usług, którymi może być on zainteresowany.

Więcej informacji na temat reklamy internetowej można znaleźć tutaj:
https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/
http://www.aboutads.info/consumers
http://www.youronlinechoices.eu/

Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Dane Behawioralne udostępniamy platformom (nasza platforma typu DSP pod nazwą Volvelle), spółkom z Grupy Ve oraz reklamodawcom i partnerom zewnętrznym w ramach sieci reklamowych, którzy wykorzystują takie dane w celu wybierania i wyświetlania właściwych reklam dla użytkowników. Nie ujawniamy naszym reklamodawcom czy sieciom reklamowym spoza grupy Ve Danych Kontaktowych ani Danych Profilowych.

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkowników (w tym Dane Behawioralne i Dane Profilowe) innym spółkom z grupy Ve w celu umożliwienia nam świadczenia i ulepszania naszych Usług. Lista spółek z grupy znajduje się tutaj.

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.

Podstawy prawne

Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników w celu opisanym powyżej jest zgodne z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, ponieważ pomaga to naszym Klientom w (a) personalizowaniu treści dla poszczególnych użytkowników i/lub (b) promowaniu i wspieraniu sprzedaży użytkownikom produktów.


Pomaganie naszym Klientom w analizowaniu skuteczności ich kampanii reklamowych oraz ulepszanie Usług świadczonych przez nas Klientom.

Zbierane przez nas informacje wykorzystujemy w celu realizacji, zarządzania, utrzymania i ulepszania naszych Usług oraz pomagania naszym Klientom w analizie skuteczności ich kampanii reklamowych.

Klienci mają dostęp do raportów za pośrednictwem platformy Ve w celu zanalizowania skuteczności ich kampanii reklamowych.

Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Ve dostarcza Klientom dane osobowe dotyczące sprzedaży realizowanej dzięki reklamom wyświetlanym przez Ve. Dane takie mogą obejmować adresy email oraz nr ID zamówień dla celów księgowych.

Dostarczamy również Klientom zagregowane dane na temat wszystkich użytkowników (np. możemy poinformować Klientów, że danego dnia na ich reklamę kliknęło 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat).

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.

Podstawy prawne

Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników w celu opisanym powyżej jest zgodne z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, ponieważ pomaga to naszym Klientom w (a) personalizowaniu treści dla poszczególnych użytkowników i/lub (b) promowaniu i wspieraniu sprzedaży użytkownikom produktów

Jeżeli dane osobowe użytkowników nie są udostępnione w formie anonimizowanej, zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami wykorzystujemy takie dane w celu ulepszenia jakości Usług świadczonych na rzecz Klientów.


Marketing za pośrednictwem poczty email i SMS oraz inna komunikacja wysyłana przez Klientów korzystających z Usług Ve.

W przypadku, kiedy użytkownicy udostępniają swoje Dane Kontaktowe w Witrynach Klientów, w wyniku czego udzielają Klientom zgody na wysyłanie im komunikacji marketingowej, Ve może wykorzystać takie dane osobowe użytkowników zebrane z dowolnej Witryny Klienta w celu opracowania spersonalizowanej komunikacji marketingowej wysyłanej następnie w imieniu Klientów, którzy otrzymali na to zgodę od użytkownika. Taka komunikacja marketingowa może być wysyłana za pośrednictwem poczty email, SMS-ów oraz wiadomości typu „push notifications” lub przy użyciu innych, podobnych metod i zawsze wysyłana będzie przez Ve w imieniu Klientów.

Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Danych osobowych użytkowników nie udostępniamy w tych celach żadnym osobom trzecim spoza grupy Ve.

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.

Podstawy prawne

Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników w celu opisanym powyżej jest zgodne z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, ponieważ pomaga to naszym Klientom w (a) personalizowaniu treści dla poszczególnych użytkowników i/lub (b) promowaniu i wspieraniu sprzedaży użytkownikom produktów.

Komunikacja marketingowa wysyłana będzie do użytkowników przez Ve w imieniu Klientów pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji od danego Klienta lub jeżeli Klient uprawniony jest do wysyłania takiej komunikacji.


Dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści podczas wizyty w Witrynach Klientów.

Ve wykorzystuje dane osobowe zbierane od użytkowników w celu spersonalizowania treści i metod wyszukiwania podczas wizyty w Witrynie Klienta. Na przykład, Klienci korzystający z naszych Usług mogą wyświetlać w Witrynach Klientów spersonalizowane oferty, wiadomości, treści i/lub rekomendować produkty na podstawie zebranych przez nas (z Witryn Klientów) danych osobowych użytkowników.

Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Danych osobowych użytkowników nie udostępniamy w tych celach żadnym osobom trzecim spoza grupy Ve.

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.

Podstawy prawne

Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników w celu opisanym powyżej jest zgodne z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, ponieważ pomaga to naszym Klientom w (a) personalizowaniu treści dla poszczególnych użytkowników i/lub (b) promowaniu i wspieraniu sprzedaży użytkownikom produktów.


Dostarczanie Klientom danych i analiz rynkowych.

Zbieramy i agregujemy dane osobowe użytkowników i poddajemy je analizie w celu dostarczenia naszym Klientom raportów z badań rynku oraz innych informacji na temat trendów branżowych („Raporty”). Takie Raporty zawierają wyłącznie zagregowane i zanonimizowane dane, natomiast nie zawierają żadnych danych osobowych dotyczących użytkowników czy innych możliwych do zidentyfikowania osób.

Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Danych osobowych użytkowników nie udostępniamy w tych celach żadnym osobom trzecim spoza grupy Ve.

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.

Podstawy prawne

Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników w celu tworzenia Raportów jest zgodne z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, ponieważ pomaga to naszym Klientom w (a) personalizowaniu treści dla poszczególnych użytkowników i/lub (b) promowaniu i wspieraniu sprzedaży użytkownikom produktów.

Dane wykorzystywane w celu dostarczania Raportów naszym Klientom są agregowane i anonimizowane. Dla takich celów wykorzystywania danych nie potrzebujemy podstawy prawnej, ponieważ takie informacje nie stanowią już danych osobowych, które podlegają przepisom o ochronie danych.


Zarządzanie przedsiębiorstwem i zgodność z prawem

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zapewnieniem zgodności z prawem:

 • w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych;
 • w celu egzekwowania naszych praw;
 • w celu ochrony praw osób trzecich; oraz
 • w związku z transakcjami biznesowymi, np. fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub sprzedaż wszystkich lub części naszych aktywów.
Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

W tym celu dane osobowe możemy udostępniać naszym profesjonalnym doradcom i/lub organom rządowym albo regulacyjnym.

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.

Podstawy prawne

W przypadku wykorzystania przez nas danych osobowych w związku z transakcjami biznesowymi, wykonaniem naszych praw czy ochroną praw osób trzecich wykonujemy to zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.

W przypadku wszystkich innych celów wykorzystania danych opisanych w niniejszym punkcie mamy prawo wykorzystać dane osobowe użytkowników w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.


Jeżeli będziemy planowali wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu innym, aniżeli wyżej wymienione, przed wykorzystaniem takich danych osobowych, sprawdzimy, czy zgodne jest to z naszym prawnie uzasadnionym interesem. Jeżeli stwierdzimy, że jest to zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem, zmienimy odpowiednio niniejszą Politykę Prywatności, dodając taki nowy cel wykorzystania danych. Prosimy regularnie sprawdzać niniejszą Politykę Prywatności pod kątem wszelkich aktualizacji czy zmian.


Część II – Informacje dla Klientów i innych odwiedzających naszą Witrynę

Jakie dane osobowe zbieramy od Klientów (oraz innych osób odwiedzających Naszą Witrynę) i w jaki sposób to robimy?

Możemy zbierać następujące kategorie danych osobowych użytkowników:

 • imię i nazwisko, adres, adres email, numery telefonu, informacje na temat kart płatniczych i kredytowych, hasła a także inne dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez użytkownika w momencie zapisania się, zarejestrowania, wypełnienia formularzy czy zakupu produktów w Naszej Witrynie lub w ramach korespondencji z nami (za pośrednictwem Naszej Witryny lub w inny sposób) ("Dane Udzielone Dobrowolnie”); oraz
 • dane dotyczące stron internetowych przeglądanych przez użytkowników, gromadzone przy pomocy plików cookie, sygnalizatorów sieci web (web beacons), znaczników pikselowych i podobnych technologii („Znaczniki”) zainstalowanych w Naszej Witrynie lub przy pomocy wiadomości email wysyłanych przez nasz użytkownikom („Dane Behawioralne”), obejmujące:
  • adres IP (Internet Protocol); adres URL strony odsyłającej, gdzie użytkownik rozpoczął sesję; oraz informacje na temat urządzenia użytkownika, np. typu (tzn. telefon komórkowy lub tablet), marki, modelu, nazwy i wersji systemu operacyjnego, nazwy przeglądarki, wersji, języka oraz protokołu, a także na temat niepowtarzalnych numerów przypisanych urządzeniu (np. IDFA dla iPhone, Google adID dla Androida).
  • informacje na temat stron odwiedzanych w ramach Naszej Witryny oraz aktywności w Naszej Witrynie (np. przeglądanych lub zakupionych produktów, w tym informacje na temat dokonanych zakupów oraz godziny i długości wizyt na stronach Naszej Witryny), informacje na temat aktywności na stronie (np. przewijanie, kliknięcia oraz przeciąganie myszką) a także sposobów opuszczania stron;
  • dane geolokalizacyjne (np. kod pocztowy) na podstawie adresu IP użytkownika.

Więcej informacji na temat technologii używanych przez nas w celu zbierania Danych Behawioralnych można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.


W jaki sposób wykorzystujemy dane zebrane od Klientów (oraz innych osób odwiedzających Naszą Witrynę)?

Główne cele, dla których zbieramy dane osobowe użytkowników to: (i) weryfikacja tożsamości użytkownika; (ii) ulepszanie naszych Usług i opracowywanie oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług; (iii) realizacja zleceń wysyłanych przez użytkowników w ramach Naszej Witryny; (iv) prowadzenie dochodzeń, udzielanie odpowiedzi na zapytania lub rozstrzyganie sporów; (v) zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami lub decyzjami sądu albo organu regulacyjnego; (vi) wykonywanie naszych umów z Klientami i dostawcami; (vii) ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa naszej organizacji lub osób trzecich; w tym naszych Klientów oraz osób odwiedzających Naszą Witrynę; (viii) udzielanie wsparcia w celu świadczenia naszych Usług; oraz (ix) inne cele dozwolone przez prawo.

W szczególności, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

W przypadku Klientów: świadczenie Usług na rzecz Klientów.

Zbieramy i utrzymujemy Dane Udostępnione nam Dobrowolnie w imieniu Klientów w trakcie korzystania użytkowników z Naszej Witryny i/lub świadczenia Usług. Dane Udostępnione Dobrowolnie w imieniu Klientów zbieramy w następujących celach:

Zakup Usług: Wykorzystujemy Dane Udostępnione Dobrowolnie (w szczególności informacje o kartach płatniczych i kredytowych) w celu świadczenia Usług zamówionych przez Klientów za pośrednictwem Naszej Witryny oraz w celu obsługi wszelkich zwrotów. Zastosowanie mają również postanowienia umowne dotyczące świadczenia danych Usług.

Rejestracja konta i logowanie: Dane Udzielone Dobrowolnie przez użytkowników zarejestrowanych na koncie VePlatform możemy wykorzystywać w celu ich rejestracji. Po zarejestrowani użytkownika wykorzystywać będziemy jego adres email oraz hasło dla celów identyfikacji po zalogowaniu na VePlatform za pośrednictwem Naszej Witryny. Dane Udzielone Dobrowolnie będziemy wykorzystywać w celu zarządzania kontem VePlatform użytkownika.

Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Dane osobowe będziemy udostępniać następującym grupom osób trzecich::

 • Wystawcy kart kredytowych oraz inni dostawcy usług płatniczych, którzy pomagają nam w procesie weryfikacji płatności kartą oraz obsługi zwrotów; oraz
 • Spółki świadczące usługi hostingu, optymalizacji oraz zarządzania, które pomagają nam w hostowaniu, obsłudze, optymalizacji oraz utrzymaniu Naszej Witryny, zarządzaniu kontami VePlatform oraz udostępnianiem zabezpieczonych obszarów i funkcjonalności w ramach Naszej Witryny.

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.


Analiza danych.

Analizujemy Dane Udzielone Dobrowolnie oraz Dane Behawioralne w celu lepszego poznania naszych Klientów oraz użytkowników Naszej Witryny.

W przypadku użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z prawem) zbieramy Dane Behawioralne przy pomocy Znaczników.

Stosowane przez nas Znaczniki umożliwiają nam śledzenie wiadomości email wysyłanych do użytkowników, liczenie użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub otworzyli wiadomość email oraz zbieranie innego rodzaju danych zagregowanych. W momencie gdy użytkownik kliknie na wiadomość email zawierającą Znacznik, niektóre Dane Udzielone Dobrowolnie mogą być powiązane z wiadomością źródłową i/lub danym Znacznikiem.

W niektórych wiadomościach email wysyłanych przez nas wykorzystujemy linki do witryn zarządzanych przez nas lub w naszym imieniu. Możemy śledzić informacje dotyczące kliknięć na takie linki, dzięki czemu będziemy mogli sprawdzić zainteresowanie konkretnymi tematami i zmierzyć skuteczność takiej komunikacji.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

Informacje takie wykorzystywane są do analizy aktywności użytkownika w ramach Naszej Witryny. Na podstawie takich informacji możemy zmierzyć skuteczność naszych treści oraz sprawdzić, w jaki sposób Klienci i inne osoby korzystają z Naszej Witryny i/lub naszych Usług. Dzięki temu możemy stwierdzić, które strony w Naszej Witrynie są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających Naszą Witrynę, które części Naszej Witryny cieszą się największym zainteresowaniem i które funkcje i funkcjonalności nasi odwiedzający chcieliby zobaczyć w Naszej Witrynie.

Informacje takie wykorzystujemy również w celu selekcji przyszłych linii produktów i usług oraz szaty graficznej stron internetowej a także w celu zapamiętania preferencji użytkownika.

Możemy również wykorzystać takie informacje w celach marketingowych (zob. punkt „Email Marketing”).

Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Dane osobowe użytkowników udostępniamy zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają nas w prowadzeniu analiz. Zostali oni opisani w naszej Polityce Plików Cookie.

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.

Podstawy prawne

W przypadku anonimizacji danych osobowych nie potrzebujemy podstawy prawnej do ich wykorzystywania, ponieważ takie informacje nie stanowią już danych osobowych, które podlegają przepisom o ochronie danych. Jednakże gromadzenie i anonimizowanie przez nas danych osobowych może podlegać innym przepisom, które wymagają uzyskania zgody użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

Jeżeli dane osobowe użytkowników nie są udostępnione w formie zanonimizowanej, zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami wykorzystujemy takie dane w celu ulepszenia jakości Usług świadczonych na rzecz Klientów.


Marketing pocztowy.

Wykorzystujemy informacje na temat użytkowników zaobserwowane w trakcie ich kontaktów z naszymi Witrynami, korespondencji email i/lub na podstawie kupowanych produktów i usług (Więcej szczegółów na temat zbieranych informacji oraz sposobu ich zbierania można znaleźć w punkcie Analiza Danych powyżej) i/lub dane teleadresowe w celu wysyłania komunikacji marketingowej pocztą.

Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Dane osobowe użytkowników udostępniamy podmiotom świadczącym usługi pocztowe (w tym urzędom pocztowym), którzy wspierają nas w dostarczaniu użytkownikom komunikacji pocztowej.

Podstawy prawne

W przypadku pełnej anonimizacji danych osobowych nie potrzebujemy podstawy prawnej do ich wykorzystywania, ponieważ takie informacje nie stanowią już danych osobowych, które podlegają przepisom o ochronie danych. Jednakże gromadzenie i wykorzystywanie przez nas takich anonimizowanych danych osobowych może podlegać innym przepisom, które wymagają uzyskania zgody użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

Jeżeli dane osobowe użytkowników nie są udostępniane w formie anonimizowanej, jak na przykład adres pocztowy, wykorzystanie danych osobowych użytkowników dla celów marketingu pocztowego jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem.


Email marketing skierowany do obecnych lub potencjalnych Klientów.

Dane Udostępnione Dobrowolnie (w tym imiona i nazwiska oraz adresy email) wykorzystujemy w celu wysyłania komunikacji marketingowej pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że użytkownicy wyrazili zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji marketingowej lub jeżeli mamy do tego podstawy prawne.

Nasz email marketing może być spersonalizowany albo nie. Spersonalizowany marketing to marketing specjalnie dopasowany do potrzeb użytkownika. Na przykład nasze spersonalizowane wiadomości email mogą zawierać informacje na temat Usług, które w naszej opinii będą najbardziej odpowiadać użytkownikowi i/lub Klientowi. Wiadomości niespersonalizowane zawierają ogólne informacje na temat naszych Usług i nie są dopasowane do oczekiwań użytkownika czy Klienta.

W przypadku wysyłki wiadomości spersonalizowanych w ramach email marketingu wykorzystamy również informacje zaobserwowane w trakcie ich kontaktów z naszymi Witrynami, korespondencji email i/lub w ramach świadczenia naszych usług, w celu określenia, jakiego rodzaju spersonalizowaną komunikację marketingową wysyłać użytkownikom. Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w punkcie „Analiza danych” powyżej.

Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Dane osobowe użytkowników udostępniamy podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi email marketingu, którzy pomagają na w wysyłaniu do użytkowników wiadomości marketingowych.

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.

Podstawy prawne

W przypadku anonimizacji danych osobowych użytkowników nie potrzebujemy podstawy prawnej do ich używania, ponieważ takie informacje nie stanowią już danych osobowych, które podlegają przepisom o ochronie danych. Jednakże gromadzenie i anonimizowanie przez nas danych osobowych może podlegać innym przepisom, które wymagają uzyskania zgody użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

Jeżeli dane osobowe użytkowników nie są udostępniane w formie anonimizowanej, wykorzystanie danych osobowych użytkowników dla celów marketingu jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Komunikację marketingową będziemy wysyłać pocztą elektroniczną tylko, Jeżeli dany użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji lub jeżeli mamy do tego prawo.


Zarządzanie przedsiębiorstwem i zgodność z prawem.

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zapewnieniem zgodności z prawem:

 • w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych;
 • w celu egzekwowania naszych praw;
 • w celu ochrony praw osób trzecich; oraz
 • w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa, np. fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub sprzedaż wszystkich lub części naszych aktywów.
Komu udostępniamy w tym celu dane osobowe?

Dane osobowe użytkowników możemy udostępniać naszym profesjonalnym doradcom, jak na przykład prawnikom i księgowym i/lub organom rządowym albo regulacyjnym.

Więcej informacji na temat miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe użytkowników można znaleźć w Części III niniejszej Polityki Prywatności, która poświęcona jest sposobom przechowywania i udostępniania danych osobowych oraz przesyłania ich za granicę.

Podstawy prawne

W przypadku wykorzystania przez nas danych osobowych użytkowników w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa, wykonaniem naszych praw czy ochroną praw osób trzecich wykonujemy to zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.

W przypadku wszystkich innych celów wykorzystania danych opisanych w niniejszym punkcie mamy prawo wykorzystać dane osobowe użytkowników w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, nałożonych na nas na przykład nakazem sądowym.


Część III – Informacje różne

Stosowanie przez nas plików cookie i podobnych rozwiązań

Ve wykorzystuje określone pliki cookie, znaczniki pikselowe, sygnalizatory sieci web, pliki dzienników oraz inne technologie zainstalowane w Witrynach Klientów i w Naszej Witrynie.

Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez nas w Witrynach Klientów oraz Naszej Witrynie można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

Nasza Polityka Plików Cookie wyjaśnia, w jaki sposób można zarządzać plikami cookie dotyczącymi Naszej Witryny i jak je usuwać.


Jak odmówić pozwolenia na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika.

W niniejszym punkcie wyjaśniono, w jaki sposób użytkownik może odmówić zgody na wykorzystanie jego danych osobowych zebranych w związku z jego interakcjami z Witrynami Klientów i w jaki sposób odmówić zgody na wyświetlanie przez nas spersonalizowanych reklam podczas zwiedzania witryn i platform osób trzecich.

Poniżej przedstawiliśmy różne sposoby odmowy takiej zgody na wykorzystanie danych osobowych użytkownika w związku z Usługami świadczonymi na rzecz Witryn Klientów.

Należy pamiętać, że niektóre z tych mechanizmów podlegają różnym ograniczeniom i warunkom. W szczególności, niektóre takie mechanizmy wymagają od nas umieszczenia pliku cookie w przeglądarce użytkownika w celu zidentyfikowania go jako osoby, która odmówiła zgody na wykorzystywanie jej danych osobowych. W przypadku usunięcia plików cookie lub zmiany ustawień urządzenia przez użytkownika nie będziemy mogli zidentyfikować go, jako osoby, która nie wyraziła zgody na wykorzystywanie jej danych osobowych.

W przypadku odmowy takiej zgody przy użyciu poniższych mechanizmów ograniczymy wykorzystywanie danych osobowych użytkownika zgodnie z wybraną przez niego opcją, przy czym możemy zachować jego dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (więcej informacji można znaleźć w punkcie Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?):

Użycie przycisków przełączania zamieszczonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Aby zrezygnować z opcji wykorzystywania danych osobowych użytkownika w celach opisanych w Części I niniejszej Polityki Prywatności należy użyć poniższych przycisków.

Należy pamiętać, że w przypadku niewyrażenia zgody na wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika dla celów wysyłania przez Klientów wiadomości email, SMS oraz innej komunikacji za pośrednictwem VeServices, użytkownik może nadal otrzymywać komunikację marketingową od naszych Klientów (zgodnie z opcjami wybranymi w odniesieniu do poszczególnych Klientów), przy czym komunikacja taka nie będzie spersonalizowana ani wysyłana przez Ve. Może również zaistnieć potrzeba skontaktowania się z Klientami w przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie innej komunikacji wysłanej przez nich lub w ich imieniu.

Jeżeli będzie to możliwe, będziemy automatycznie przypisywać takie informacje do identyfikatorów używanych w związku z innymi urządzeniami lub przeglądarkami, z jakich korzysta użytkownik. Jednakże, czasami może być to niemożliwe i użytkownik będzie musiał ręcznie zaznaczać, że nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na każdym urządzeniu z osobna.


Usuwanie plików cookie z urządzenia lub przeglądarki.

W celu zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników używamy plików cookie oraz innych identyfikatorów sieciowych. Użytkownik może usunąć pliki cookie ze swoich urządzeń i przeglądarek w celu uniemożliwienia nam gromadzenia danych na jego temat oraz identyfikacji użytkownika.

Jeżeli użytkownik zabroni nam wykorzystywanie jego danych osobowych przy użyciu tej metody nadal będziemy wykorzystywać dane osobowe będące w naszym posiadaniu, które zebrane zostały z innych urządzeń i/lub przeglądarek, chyba że użytkownik usunie również pliki cookie ze wszystkich innych urządzeń i/lub przeglądarek, z których korzysta. W związku z tym, może zaistnieć potrzeba, aby użytkownik zabronił danego celu wykorzystywania jego danych przy pomocy innych przycisków przełączania wymienionych powyżej.


Użycie funkcji Safari „Ograniczaj śledzenie reklam”

Użytkownicy korzystający z przeglądarki Safari wersja 11.2 lub nowsza, mogą nie zezwolić nam na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach wyświetlania reklam behawioralnych i spersonalizowanych wybierając przycisk „Ograniczaj śledzenie reklam” w swoim urządzeniu lub komputerze.

W przypadku aparatów iPhone, przycisk ten zazwyczaj znajduje się w zakładce Ustawienia>Prywatność>Reklama.

Na komputerze zazwyczaj opcja ta znajduje się w zakładce Safari>Preferencje>Prywatność.


Użycie funkcji opt-out IAB Europe.

Użytkownik może wyłączyć opcję wykorzystywania przez nas jego danych osobowych dla celów wyświetlania reklam behawioralnych na stronie http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Należy znaleźć VE na liście spółek stosujących reklamę behawioralną i wybrać opcję „off”.


Aplikacje natywne – Apple/iOS i Android.

Użytkownicy korzystający z urządzeń Apple mogą wyłączyć opcję reklamy behawioralnej aktualizując aplikację do wersji iOS 6.0 lub nowszej i ustawiając przycisk Ograniczaj śledzenie reklam w pozycji „włączony” (ON). W tym celu należy kliknąć na Ustawienia > Ogólne > to urządzenie i ustawić przycisk Ograniczaj śledzenie reklam w pozycji „włączony". Nasze systemy są zaprojektowane tak, aby stosować się do opcji wybranych przez użytkowników i nie wykorzystują informacji w celu dostarczania reklam ukierunkowanych, gdy przycisk ustawiony jest w pozycji „włączony”. Należy jednak skonsultować się z pracownikami obsługi stron internetowych Apple i uzyskać informacje na temat najnowszych, dostępnych ustawień.

Użytkownicy korzystający z urządzeń z systemem Android mogą wybrać opcję blokowania reklam ukierunkowanych wybierając zakładkę „Google” z menu ustawień głównych. Następnie należy wybrać opcję "Reklamy” oraz „Rezygnacja z personalizacji reklam” w celu wyłączenia usług reklamy ukierunkowanej.


Przechowywanie i udostępnianie oraz przekazywanie za granicę danych osobowych

W ramach Grupy Ve.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników wszystkim członkom naszej grupy, co oznacza podmioty zależne Ve Global UK Limited oraz jej spółkę dominującą i jej podmioty zależne, zgodnie z definicją zawartą w punkcie 1159 brytyjskiej Ustawy o spółkach (UK Companies Act) 2006. Lista spółek z naszej grupy dostępna jest tutaj.

Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników podlega umowie wewnątrzgrupowej, która sporządzona została na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez UE w przypadku przekazywania danych osobowych z obszaru EOG do spoza tego obszaru.


Microsoft Azure.

VE przechowuje dane w centrach danych Microsoft Azure w Europie, USA, Singapurze i Rosji. Przekazywanie danych osobowych do centrów danych Microsoft Azure znajdujących się na terenie EOG podlega umowie zawierającej standardowe klauzule umowne UE.


Dostawcy i partnerzy zewnętrzni.

W przypadku udostępniania danych osobowych zewnętrznym dostawcom, niektórzy tacy dostawcy mogą mieć swoje siedziby poza jurysdykcją, w której zebrano takie dane osobowe, lub też mogą oni przekazywać dane osobowe do jurysdykcji, które znajdują się poza jurysdykcją, w której zebrano takie dane osobowe.

W niektórych przypadkach przepisy o ochronie danych w takich jurysdykcjach mogą nie być tak wszechstronne, jak przepisy w jurysdykcji, w której zebrano takie dane osobowe.

W takim przypadku Ve podejmie właściwe działania w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkowników będą chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami. Może to obejmować również zapewnienie istnienia podstawy prawnej dla przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG.


Prawo dostępu do danych i inne prawa użytkownika

Oprócz prawa użytkownika do odmowy zgody na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w związku z Usługami świadczonymi przez nas w ramach Witryn Klientów (zob. Jak odmówić udzielenia zgody na wykorzystywane danych osobowych użytkownika) ma on również następujące prawa dotyczące jego danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu:

Prawo dostępu.

Na życzenie użytkownika potwierdzimy, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli tak – dostarczymy mu kopię takich danych osobowych (wraz z innymi informacjami). Jeżeli użytkownik zażąda dodatkowych kopii, może wiązać się to z dodatkową opłatą.


Prawo użytkownika do sprostowania danych.

Jeżeli dane osobowe użytkownika będące w naszym posiadaniu są niepoprawne lub niekompletne, użytkownik ma prawo sprostować takie dane. Jeżeli udostępniliśmy takie dane osobowe innym, powiadomimy ich o takim sprostowaniu, jeżeli będzie to możliwe. Na życzenie użytkownika poinformujemy go również, komu udostępniliśmy jego dane osobowe, aby mógł skontaktować się z takimi osobami bezpośrednio, Jeżeli będzie to możliwe i zgodne z prawem.


Prawo użytkownika do usunięcia danych.

W pewnych przypadkach użytkownik może zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, na przykład, kiedy takich danych już nie potrzebujemy lub jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę (odpowiednio). Jeżeli udostępniliśmy takie dane osobowe innym, powiadomimy ich o takim usunięciu, jeśli będzie to możliwe. Na życzenie użytkownika poinformujemy go również, komu udostępniliśmy jego dane osobowe, aby mógł skontaktować się z takimi osobami bezpośrednio, Jeżeli będzie to możliwe i zgodne z prawem.


Prawo użytkownika do ograniczenia przetwarzania.

W określonych przypadkach użytkownik może zażądać od nas „zablokowania” lub zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, na przykład, gdy zakwestionuje on poprawność takich danych osobowych lub jeżeli sprzeciwia się takiemu przetwarzaniu. Nie powstrzyma to nas jednak od przechowywania takich danych osobowych. W przypadku uchylenia wszelkich ograniczeń powiadomimy o tym użytkowników. Jeżeli udostępniliśmy takie dane osobowe innym, powiadomimy ich o takim ograniczeniu, jeśli będzie to możliwe. Na życzenie użytkownika poinformujemy go również, komu udostępniliśmy jego dane osobowe, aby mógł skontaktować się z takimi osobami bezpośrednio, Jeżeli będzie to możliwe i zgodne z prawem.


Prawo użytkownika do przenoszenia danych.

Ze skutkiem na 25 maja 2018 r. użytkownik będzie mieć prawo, w określonych przypadkach, uzyskać przekazane nam dane osobowe (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) oraz przekazać takie dane w inne miejsce, lub poprosić nas o przekazanie ich osobom trzecim wskazanym przez użytkownika.


Prawo użytkownika do sprzeciwu. .

Użytkownik może zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania jego danych osobowych, a my zastosujemy się do takiego żądania, jeżeli:

 • opieramy się na własnych lub czyichś innych prawnie uzasadnionych podstawach do przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że możemy wykazać istnienie podstaw prawnych do przetwarzania takich danych; lub
 • przetwarzamy takie dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.

Prawa użytkownika związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzjom opartym na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, jeżeli ma to skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, chyba że takie profilowanie jest niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami i użytkownikiem.


Prawo użytkownika do cofnięcia zgody.

Jeżeli do przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika, jako podstawa prawna niezbędna jest jego zgoda (lub wyraźna zgoda), użytkownik ma prawo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie.


Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naszych procedur zapewnienia prywatności, w tym sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkownika, może on zgłosić je do brytyjskiego Information Commissioner’s Office (ICO). Informacje o procedurze zgłaszania opublikowano na stronie internetowej ICO pod adresem: https://ico.org.uk/concerns/; można również zadzwonić na infolinię pod numer: 0303 123 1113.


W jaki sposób uzyskujemy zgodę użytkowników?

Jeżeli do przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika potrzebna jest jego zgoda, użytkownik może takiej zgody udzielić:

 • w momencie, gdy zbieramy jego dane osobowe zgodnie z dostarczonymi instrukcjami; lub
 • powiadamiając nas pocztą elektroniczną, listownie lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności.

Linki i Usługi osób trzecich

Nasza Witryna zawiera linki do witryn i usług osób trzecich. W przypadku użycia linku w celu przejścia z Naszej Witryny do innej witryny lub zamówienia usługi od osób trzecich, niniejsza Polityka Prywatności przestaje obowiązywać (z wyjątkiem przypadków, gdy taka witryna zewnętrzna jest Witryną Klienta – wówczas zastosowanie ma Część I niniejszej Polityki Prywatności).

Przeglądanie i korzystanie z innych witryn lub zawieranie transakcji z zewnętrznymi usługodawcami podlega regulaminowi i polityce takiej witryny lub takiego usługodawcy.

Nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie zatwierdzamy procedur zachowania prywatności osób trzecich.

Zachęcamy użytkowników, aby zapoznali się z procedurami prywatności każdej odwiedzanej witryny lub każdego zewnętrznego usługodawcy i skontaktowali się z nimi w przypadku jakichkolwiek pytań na temat takiej polityki i procedur prywatności.


Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

W kwestiach dotyczących danych osobowych uzyskanych przez nas w związku z korzystaniem przez użytkowników z Witryn Klientów, jak opisano to w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Dane Kontaktowe, Dane Behawioralne oraz Dane Profilowe użytkowników (więcej informacji na ten temat można znaleźć w Części I niniejszej Polityki Prywatności - Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i w jaki sposób?) przechowujemy przez trzy lata od daty wygaśnięcia pliku cookie służącego do zbierania takich danych osobowych.

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie, która zawiera informacje na temat terminów, w jakim wygasają pliki cookie używane w Witrynach Klientów.


W kwestiach dotyczących danych osobowych uzyskanych przez nas od Klientów i innych odwiedzających Naszą Witrynę, jak opisano to w Części II niniejszej Polityki Prywatności.

Zazwyczaj nie przechowujemy danych osobowych użytkowników dłużej, niż jest to wymagane dla celów, dla jakich zostały one zebrane.

O ile nie jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych użytkowników przez dłuższy okres:

 • o przechowujemy dane osobowe zebrane na podstawie odwiedzin w Naszej Witrynie (więcej informacji można znaleźć w Części II niniejszej Polityki Prywatności - Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i w jaki sposób?) przez trzy lata od daty wygaśnięcia pliku cookie służącego do zbierania takich danych osobowych. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie, która zawiera informacje na temat terminów, w jakim wygasają pliki cookie używane w Witrynach Klientów.
 • o dane osobowe mające znaczenie dla naszych stosunków umownych z Klientem w związku z świadczeniem naszych Usług przechowujemy przez sześć lat od dnia dostarczenia naszych Usług, zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych UE (lub podobnymi przepisami obowiązującymi na całym świecie). Po upływie tego terminu możemy takie pliki zniszczyć bez dodatkowego powiadamiania czy odpowiedzialności.

Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie przez krótki czas (np. przez okres danej kampanii marketingowej), możemy je usunąć po upływie takiego okresu.

Jeżeli użytkownik zrezygnował z otrzymywania od nasz komunikacji marketingowej, będziemy musieli zatrzymać określone dane osobowe na czas nieokreślony, aby nie wysyłać ponownie takiej komunikacji marketingowej temu użytkownikowi.


Poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe dostarczone nam przez użytkowników i podejmujemy uzasadnione środki ostrożności, aby chronić takie dane osobowe przed utratą, nadużyciem czy zmianą.

Wdrożyliśmy politykę oraz zasady bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczenia techniczne mające na celu ochronę danych osobowych będących pod naszą kontrolą przed:

 • nieuprawnionym dostępem;
 • niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem,
 • nieuprawnioną modyfikacją; oraz
 • niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Wszyscy nasi pracownicy oraz podmioty przetwarzające (tzn. podmioty, które przetwarzają dane osobowe użytkowników w naszym imieniu w wyżej wymienionych celach), którzy mają dostęp do danych osobowych i biorą udział w ich przetwarzaniu mają obowiązek zachować w poufności dane osobowe wszystkich osób korzystających z naszych Usług.


Członkowstwo w organizacjach branżowych i stowarzyszeniach

Ve jest członkiem European Digital Advertising Alliance (“EDAA”) i działa zgodnie z EDAA’s Self- Regulatory Principles.


Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Mamy prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Aby zapewnić, że użytkownicy będą zawsze powiadomieni o tym, w jaki sposób wykorzystujemy ich dane osobowe będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić wszystkie zmiany w procedurach wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników. Możemy również wprowadzić zmiany, aby dostosować się do zmian w obowiązujących przepisach lub wymogach regulacyjnych. O wszystkich istotnych zmianach powiadomimy użytkowników pocztą elektroniczną. Jednakże, zalecalibyśmy, aby użytkownicy regularnie przeglądali niniejszą Politykę Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy ich dane osobowe.